Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook als PDF te downloaden.

 

Algemene Verkoopvoorwaarden van Koppeltron B.V., gevestigd te Naaldwijk, ingeschreven in het Handelsregister gehoudendoor de Kamer van Koophandel onder nummer: 27320883, hierna te noemen: Koppeltron

 

Artikel 1 DEFINITIES

 

1.1 Onder ‘de algemene voorwaarden’ worden verstaan de onderhavige bepalingen.

1.2 Onder ‘afnemer’ wordt verstaan degene die met Koppeltron contracteert c.q. wenst te

contracteren.

1.3 Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan iedere overeenkomst met betrekking tot het leveren

van goederen door Koppeltron aan afnemer.

1.4 Onder ‘offerte’ wordt verstaan elk mondeling of schriftelijk aanbod van Koppeltron om een

overeenkomst met afnemer aan te gaan.

1.5 Onder ‘goederen’ worden verstaan alle zaken en/of vermogensrechten waar de

offerte/overeenkomst/factuur betrekking op heeft en/of welke geleverd zijn en, in

voorkomende gevallen, de door Koppeltron te verrichten werkzaamheden en diensten.

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte van Koppeltron en op elke

overeenkomst tussen Koppeltron en afnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders

overeengekomen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

Koppeltron, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Een verwijzing door afnemer naar haar/zijn voorwaarden wordt geacht niet door

Koppeltron te zijn aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van de algemene

voorwaarden niets af.

Artikel 3 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

3.1 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene

voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in art. 3.1 wordt overeengekomen,

dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij

uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 4 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

4.1 Alle offertes en aanbiedingen van Koppeltron, als ook gegevens in prijscouranten en

folders, zijn vrijblijvend, tenzij Koppeltron in haar offerte aan afnemer uitdrukkelijk anders

heeft vermeld.

4.2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment van uitdrukkelijke schriftelijke

acceptatie door Koppeltron van de door de afnemer geplaatste order. Afspraken met

ondergeschikten van Koppeltron binden niet dan nadat en voor zover zij door Koppeltron

schriftelijk zijn bevestigd.

4.3. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. Voor

onjuistheden in de door de afnemer aangeleverde gegevens dan wel de gevolgen daarvan, is

Koppeltron nimmer aansprakelijk.

Artikel 5 GEWICHTEN, AFMETINGEN EN STATIEGELDHASPELS

5.1 De door Koppeltron bij het uitbrengen van een offerte verstrekte opgave van lengten,

diameters, gewichten en afmetingen van de eenheden waarin de goederen worden geleverd

en afbeeldingen gelden slechts bij benadering. Een bindend karakter kan slechts blijken uit

een daartoe uitdrukkelijk door Koppeltron afgegeven specifieke schriftelijke verklaring.

5.2 Koppeltron heeft het recht om bij levering een speling van 10% op ieder van de in artikel 5

lid 1 genoemde punten, zowel naar boven als naar beneden, toe te passen.

5.3 Koppeltron behoudt zich het recht voor om de levering te doen inclusief haspels en/of

“statiegeldhaspels”. Afnemer zal de (statiegeld)haspels na levering in goede staat (in

bruikleen) houden. Uiterlijk binnen vier maanden na de factuurdatum van de betreffende

goederen dient afnemer genoemde statiegeldhaspels op een door Koppeltron aan te wijzen

locatie binnen Nederland ter beschikking te stellen, zodat Koppeltron genoemde

statiegeldhaspels kan (laten) ophalen. Indien afnemer niet (tijdig) aan bovenstaande voldoet

is Koppeltron gerechtigd genoemde statiegeldhaspels in rekening te brengen aan afnemer en

ook overigens alle door Koppeltron geleden schade aan afnemer in rekening te brengen, één

en ander onverminderd de overige (wettelijke) rechten van Koppeltron.

Artikel 6 PRIJZEN

6.1 Alle door Koppeltron gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen

van de offerte bekende prijsbepalende factoren en, behoudens uitdrukkelijk opgegeven

afwijking, exclusief omzetbelasting, administratie, verpakkings-, verzekerings-, verzendingsen

leveringskosten.

6.2 Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen

en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten, vrachten,

wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten of andere kostenbepalende factoren

in binnen- en/of buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van

Koppeltron komen, dan is Koppeltron bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met

inachtneming van bestaande bindende wettelijke voorschriften.

6.3 Ingeval Koppeltron de hogere som in rekening brengt binnen drie maanden nadat de

overeenkomst tot stand is gekomen – en de nieuwe prijs meer dan 5% van de

overeengekomen prijs afwijkt - is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst op die grond te

ontbinden.

6.4 Koppeltron behoudt zich los van het bepaalde in 6.2 het recht voor haar prijzen te

wijzigen. Elke nieuwe prijslijst, stelt de voorgaande buiten werking ten opzichte van na die

nieuwe prijslijst geplaatste orders, dan wel verstrekte opdrachten.

Artikel 7 LEVERINGSTERMIJN

7.1 Een door Koppeltron opgegeven termijn c.q. -datum van levering heeft, tenzij schriftelijk

en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn c.q. -datum betreft, slechts een

indicatieve strekking. Bij overschrijding van de levertijd c.q. -datum dient de wederpartij

Koppeltron derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Koppeltron een redelijke termijn

moet worden geboden alsnog te leveren.

7.2 Onverminderd bovenstaande en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene

voorwaarden behoudt Koppeltron zich het recht voor om de overeengekomen levertijd c.q. -

datum te wijzigen, indien en zodra Koppeltron door haar leverancier geconfronteerd wordt

met een gewijzigde levertijd c.q. -datum.

De leveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Indien

Koppeltron voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig

heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, dan gaat de leveringstermijn in op de dag

dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Koppeltron, doch niet

eerder dan op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt.

7.3 Koppeltron heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren. Indien de goederen in

gedeelten worden geleverd, is Koppeltron bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4 Indien levering van goederen in gedeelten (op afroep) is overeengekomen, dan is

afnemer gehouden om af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en leverschema.

Indien geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, dan zullen de goederen voor rekening en

risico van afnemer beschikbaar worden gehouden en zal afnemer de goederen uiterlijk

binnen 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst volledig hebben afgenomen.

Artikel 8 LEVERING EN RISICO

8.1 Levering van de goederen geschiedt af fabriek (EXW) van Koppeltron volgens de

Incoterms 2000, behoudens voor zover door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Onder fabriek wordt verstaan: het bedrijfsterrein van Koppeltron dan wel het bedrijfsterrein

van de leverancier van Koppeltron, zulks ter keuze van Koppeltron . Indien Koppeltron op

verzoek van de afnemer toch zorg draagt c.q. laat dragen voor het vervoer van de voor de

afnemer bestemde zaken, geschiedt dit voor rekening en risico van de afnemer.

8.2 Koppeltron staat er expliciet niet voor in dat de goederen de eigenschappen bezit die

nodig zijn om de goederen te gebruiken buiten de Europese Unie. De afnemer dient steeds

zelf na te gaan of en in hoeverre de goederen de eigenschappen bezit die vereist zijn voor

gebruik buiten de Europese Unie en of de goederen voldoen aan de van toepassing zijnde

regelgeving van het land van (uiteindelijke) bestemming. Ten aanzien van het gebruik binnen

de Europese Unie verklaart Koppeltron slechts dat de goederen de eigenschappen bezit die

door haar leverancier zijn opgegeven.

8.3 Indien afnemer de goederen of voor de goederen uitgegeven documenten niet op het

afgesproken tijdstip afneemt, dan zal afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In dat

geval is Koppeltron gerechtigd de goederen voor rekening en risico van afnemer te doen

opslaan of aan een derde te verkopen. Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met rente en

kosten (als schadevergoeding) verschuldigd, eventueel verminderd met de netto opbrengst

van de verkoop aan die derde.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De eigendom van de door Koppeltron aan afnemer geleverde goederen gaat pas op

afnemer over als deze alle vorderingen heeft voldaan hetgeen Koppeltron uit hoofde van alle

overeenkomsten met afnemer te vorderen mocht hebben of krijgen.

9.2 Door Koppeltron afgeleverde goederen, die krachtens in lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de

wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Het is de

wederpartij niet toegestaan de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9.3 Koppeltron is door de afnemer onherroepelijk gemachtigd de onder

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke

tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.

9.4 Indien en zolang de eigendom van de goederen nog niet op afnemer is overgegaan, dan

zal afnemer Koppeltron onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in

beslag worden genomen of indien anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig deel van de

goederen.

9.5 Bij beslag, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zal afnemer onmiddellijk

de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder schriftelijk wijzen op de

(eigendoms) rechten van Koppeltron.

9.6 Afnemer verbindt zich - na eigendomsoverdracht aan afnemer - op eerste verzoek van

Koppeltron een stil pandrecht op de goederen te vestigen voor alle huidige en toekomstige

vorderingen van Koppeltron uit met afnemer gesloten overeenkomsten.

9.7 Afnemer vergoedt alle kosten, waaronder alle kosten van rechtskundige bijstand, van

Koppeltron in verband met wanprestatie van afnemer, zulks onverminderd het recht van

Koppeltron op volledige schadevergoeding.

Artikel 10 RECLAMETERMIJN/ONDERZOEKSPLICHT

10.1 De afnemer is steeds gehouden onmiddellijk na levering te onderzoeken of de geleverde

goederen beantwoorden aan de overeenkomst.

10.2 Eventuele reclames over gebreken aan de goederen die te wijten zijn aan materiaal- of

fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht of kwaliteit tussen de

afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging of factuur gegeven

beschrijving, moeten uiterlijk binnen tien dagen na levering van de goederen schriftelijk aan

Koppeltron worden medegedeeld.

10.3 Indien afnemer tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken aan de

goederen, dan komen de vrachtkosten van het retourneren, indien en voor zover deze redelijk

zijn, voor rekening van Koppeltron. Het transport van de goederen wordt door Koppeltron

geregeld.

10.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovenstaande termijn hadden kunnen

worden geconstateerd, zullen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen zes maanden

na levering van de goederen door afnemer aan Koppeltron worden gemeld.

10.5 Indien reclames niet tijdig schriftelijk door of vanwege afnemer aan Koppeltron zijn

medegedeeld, dan vervallen alle eventuele aanspraken van afnemer jegens Koppeltron.

10.6 Indien een afnemer enig gebrek constateert, dan is afnemer verplicht om het gebruik of

de installatie van de betreffende goederen onverwijld te staken. De afnemer zal alle door

Koppeltron voor onderzoek van het gebrek gewenste medewerking verlenen, onder meer

door Koppeltron in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de

omstandigheden van bewerking, installatie c.q. gebruik.

10.7 Tot het tijdstip waarop Koppeltron met retournering van de goederen heeft ingestemd

staat het afnemer niet vrij uit eigen beweging de goederen te retourneren.

10.8 De afnemer kan ter zake van reclames over gebreken geen rechten jegens Koppeltron

doen gelden indien de goederen niet op de juiste wijze zijn gebruikt en/of zolang de afnemer

enige verplichting jegens Koppeltron niet is nagekomen.

10.9 Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal Koppeltron slechts aansprakelijk zijn

binnen de grenzen van artikel 13.

10.10 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij goederen, die onderdeel uitmaakt van

een uit meer partijen bestaande leverantie geven afnemer slechts het recht op ontbinding van

de gehele overeenkomst, indien instandhouding van het resterende gedeelte van de

overeenkomst in redelijkheid niet van afnemer kan worden verlangd.

Artikel 11 OVERMACHT (NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN)

11.1 Partijen zijn ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige

verplichting.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen:

a. omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Koppeltron zich bij

de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn

dat uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Koppeltron

dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de overeenkomst in

redelijkheid van Koppeltron niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;

b. stakingen, stagnatie, brandstof tekort of andere problemen bij de productie door Koppeltron

of haar eigen toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport en/of

maatregelen van enige overheidsinstanties en/of het ontbreken van enig overheidswege te

verkrijgen vergunningen;

c. de omstandigheden dat Koppeltron een prestatie, die van belang is in verband met de door

haar te leveren prestatie, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

11.3 Koppeltron heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid

die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Koppeltron zijn verplichtingen had moeten

nakomen.

11.4 Voor zover Koppeltron ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk

zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan

het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Koppeltron gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een

afzonderlijke overeenkomst.

11.5 Koppeltron zal de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door

overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.

11.6 Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de

overeenkomst (voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft) schriftelijk te

ontbinden.

11.7 In geval van overmacht is Koppeltron niet gehouden tot het betalen van een

schadevergoeding, ook niet als Koppeltron als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht

hebben.

Artikel 12 BETALINGEN

12.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden

binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum zonder korting of

compensatie.

12.2 De afnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te

verrekenen met een verplichting van Koppeltron. Een reclame van de afnemer schort zijn

eventuele betalingsverplichting jegens Koppeltron niet op.

12.3 Koppeltron is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor betaling van haar

werkzaamheden, verschotten of kosten.

12.4 Indien op enig moment bij Koppeltron gerede twijfel bestaat omtrent de

kredietwaardigheid van afnemer, dan heeft Koppeltron het recht, alvorens (verder) te

presteren, van afnemer te eisen dat de koopprijs geheel of gedeeltelijk wordt vooruitbetaald of

dat afnemer een naar het oordeel van Koppeltron deugdelijk zekerheid stelt.

12.5 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval

zijn die vorderingen van Koppeltron op afnemer onmiddellijk opeisbaar en kan Koppeltron de

overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten ontbinden en de uitvoering daarvan

opschorten, een en ander met terugneming van niet volledig betaalde goederen, zulks

onverminderd het recht van Koppeltron op volledige schadevergoeding.

12.6 Afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de

laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf de factuurdatum een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten

hoger is, in welk geval die wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal

worden berekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is tot de dag van algehele

voldoening.

12.7 Indien afnemer ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn

het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, zijn alle gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten van Koppeltron voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke

kosten zijn minimaal 15% van het factuurbedrag inclusief B.T.W., met een minimum van €

500.

12.8 Betalingen door de afnemer gedaan nadat van hem krachtens deze algemene

voorwaarden rente en kosten verschuldigd zijn, zullen in de eerste plaats in mindering

strekken op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en vervolgens op de

hoofdsom.

12.9 Koppeltron behoudt zich overigens het recht voor om overeenkomstig het bepaalde in

artikel 6:52 ev. BW, 6:262 BW en 6:264 BW uitvoering van orders geheel of gedeeltelijk op te

schorten.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt voor zover de goederen door Koppeltron aan

afnemer zijn verkocht op basis van de door de toeleverancier van Koppeltron verstrekte

kwaliteitsomschrijving, dat Koppeltron dan tot niet meer is gehouden dan waarop Koppeltron

in dat geval recht heeft jegens zijn toeleverancier.

13.2 Koppeltron is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde

goed dan wel de geleverde prestatie, tenzij de afnemer aantoont dat hij schade heeft geleden

door een handelen of nalaten van Koppeltron die bij zorgvuldig en deskundig handelen

vermeden zou zijn.

13.3 Koppeltron is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, milieuschade en schade door

bedrijfsstagnatie.

13.4 Aansprakelijkheid van Koppeltron is in alle gevallen beperkt tot 50% van de

factuurwaarde van de gebrekkige goederen of de werkzaamheden, dan wel – indien deze

beperking in rechte geen stand houdt – tot de voor de betreffende aanspraak van toepassing

zijnde limieten onder de door Koppeltron afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

13.5 De afnemer is verplicht de schade ten aanzien van geleverde goederen of

werkzaamheden waarover hij een klacht bij Koppeltron indient, zoveel mogelijk te beperken.

13.6 De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede

bedongen ten behoeve van door Koppeltron ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een

rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

13.7 Afnemer vrijwaart Koppeltron van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter

zake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdend met de goederen

c.q. voortvloeiende uit het gebruik van goederen.

13.8 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel ingevolge deze voorwaarden,

verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 14 UITLEG EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of

onafdwingbaar is, dan geldt een bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke

bepaling. Elke rechtsverhouding tussen Koppeltron en afnemer wordt beheerst door

Nederlands recht.

14.2 Toepassing van het Weense Koopverdrag alsmede, voor zover mogelijk, van enige

andere relevante bestaand of toekomstig verdrag, is uitgesloten.

14.3 Alle geschillen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

 

  • Copyright Koppeltron BV
  • |
  • Slotenmakerstraat 2
  • |
  • 2672 GD Naaldwijk
  • |
  • Telefoon +31 (0)174-540800
  • |